คำตอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://acfs.jobthaigov.com
คำตอบ ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง มาที่
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร 0-2561-2277
ไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นให้ผู้สมัคร ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนา การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 9 กรกฎาคม 2565 (ไม่เกิน 22.00 น.) สามารถนำใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาทำการของธนาคาร หรือชำระผ่าน Krungthai NEXT หรือ ATM บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ ค่าสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสมัครสอบ 320 บาท / ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://acfs.jobthaigov.com
คำตอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. https://www.acfs.go.th หรือ http://acfs.jobthaigov.com
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1148 - 1155 ในวันและเวลาราชการ